A A A K K K
для людей із порушенням зору
Леськівська громада
Черкаська область, Черкаський район

Публічні договори

Публічний договір файл для скачування

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
з індивідуальним споживачем будівлі, приміщення якого є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання

Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради в особі директора Заярного Олександра Яковича, що діє на підставі Статуту підприємства, яке є виконавцем послуг з централізованого водопостачання на території села Худяки Леськівської сільської територіальної громади, ст. 634 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання житлово-комунальних послуг (далі - Виконавець), пропонує фізичним та юридичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого майна, або юридичній особі, що об’єднує споживачів у будівлі (далі - Споживачам) отримувати послуги з централізованого водопостачання шляхом приєднання до цього Договору.

Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

На вимогу Споживача з ним може бути укладений індивідуальний договір, при цьому істотні умови в індивідуальному договорі (порядок надання послуг, тариф на послуги та інше) не повинні відрізнятися від публічного договору.

Умови приєднання до договору

Договір із споживачем, який вже користується послугою з централізованого водопостачання (його об’єкт нерухомості під’єднаний до централізованої системи водопостачання), вважаються укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.

Споживач, який має намір отримувати послуги з централізованого водопостачання приєднується до Договору шляхом оформлення та підписання заяви-приєднання до Договору, які розміщено на веб сайті Леськівської сільської ради (далі – Засновника), а саме за адресою https://leskivska-gromada.gov.ua/, у розділі «Комунальні заклади» – «КП "Агроекосервіс" » – «Публічні договори» з наступним взяттям такого споживача на абонентський облік.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачеві послуги з централізованого водопостачання (далі - послуги), а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, передбачених договором.

2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача.

3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

4. Інформація про споживача вноситься заяви-приєднання яка є додатком до цього  Договору (Додаток № 1).

Розмір плати за послуги

5. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону і становлять:

на послугу з централізованого водопостачання – 16.50 грн. (шістнадцять гривень 50 копійок) з ПДВ  за 1 куб. метр.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

6. Плата виконавцю комунальної послуги за цим Договором складається з:

 • плати за послуги з централізованого водопостачання, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг;
 • плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України (вразі її встановлення Виконавцем ).

Облік та порядок оплати послуг

7. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.

8. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.

9. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

10. Власник будівлі або його представник мають право доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.

11. Для отримання доступу до вузлів обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів комерційного обліку із зазначенням його мети та дати.

12. Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень. 

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.

13. Ведення обліку послуг з централізованого водопостачання здійснюється за показаннями вузла комерційного обліку, прийнятого виконавцем на абонентський облік.

У разі наявності у споживача кількох об’єктів водоспоживання, оснащених вузлами обліку, ведення обліку наданих послуг здійснюється з урахуванням показань усіх засобів обліку, прийнятих виконавцем на абонентський облік.

14. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено договором.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем на основі показань вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та надаються споживачеві (його представникові) не пізніше, ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків. Рахунки надаються споживачеві на безоплатній основі. 

15. Зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється щомісяця виконавцем у присутності споживача або споживачем та надаються виконавцеві у строк 5 календарних днів за розрахунковим періодом одним з таких способів, як телефоном, факсом, заповнення електронної форми або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг, крім випадків, коли зняття показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.

16. У разі недопущення виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань або у разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань відповідного вузла обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги.

17. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за нормами споживання з розрахунку на одну особу та для ведення особистого підсобного господарства, встановленими органами місцевого самоврядування.

18. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном, з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

19. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.

20. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

21. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,1 відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

22. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

23. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна).

24. Споживач, якому для провадження підприємницької діяльності та іншої господарської діяльності на території своїх приватних домоволодінь необхідно отримувати послуги, зобов’язаний звернутися до виконавця з відповідними документами для внесення змін до договору.

Права та обов’язки сторін

25. Споживач має право на:

1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;

7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

9) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

10) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого законодавством;

11) неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності у житловому будинку або іншій будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

12) отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,1 відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

13) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

14) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

15) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

16) розірвання договору за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

26. Споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоки;

2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

3) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

4) укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

6) забезпечувати цілісність обладнання вузлів комерційного обліку послуг та не втручатися в їх роботу;

7) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку;

8) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;

9) допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

11) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

12) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

13) письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;

14) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

27. Виконавець має право:

1) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будівель, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;

2) вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

3) вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

4) доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, в порядку, визначеному законом і договором;

5) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

8) створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

28. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини; 

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6) готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

11) виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,1 відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

14) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

15) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

16) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,1 відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

Відповідальність сторін

29. Споживач несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.

35. Виконавець несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;

3) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

4) порушення прав споживачів згідно із законодавством.

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

30. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) в наданні відповідних послуг;

ліквідації аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.

31. Виконавець має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

32. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості з оплати за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/або договором.

Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб який забезпечить безумовне інформування споживача.

33. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.

34. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору про надання послуг.

35. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

36. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Порядок оформлення претензій

37. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

38. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

39. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

40. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.

41. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будівлях (у приміщеннях у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку) і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.

42. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Форс-мажорні обставини

43. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.

44. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

45. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

Особливі умови та строк дії договору

46. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

47. Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

48. Договір може бути розірваний споживачем за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

49. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

50. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

Інші умови

Номери телефонів аварійних служб у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій +380730300772, (0472) 349-005.

Реквізити виконавця

 

Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради

ЄДРПОУ 33082640

Юридична Адреса:19643 Черкаська область, Черкаський р-н,  с. Худяки,   вул. Дніпрова 35Б

Телефон: +380730300772, (0472) 349-005

Адреса розташування представництва (пункту касового обслуговування):

19643, Черкаська обл., Черкаський район, село Худяки, вулиця Черкаська, 96а, Телефон (0472) 349-005

 

Розрахунковий рахунок UA283052990000026003021604117 в АТ КБ «Приватбанк»

ІПН33026423259

 

 

Є платником податку на загальних підставах

 

E-mail: 349331@ukr.net

 

 

 

 

 

Директор КП «Агроекосервіс»                                                 Олександр Заярний 

 

 

Додаток № 1

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до публічного договору приєднання з індивідуальним споживачем будівлі, приміщення якого є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання, які надає Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради.

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України  та ознайомившись з умовами Договору на сайті Леськівської сільської ради (Замовника) в мережі Інтернет за адресою: https://leskivska-gromada.gov.ua/, у розділі «Комунальні заклади» – «КП "Агроекосервіс" » – «Публічні договори» або з друкованою копією договору в представництві Виконавця приєднуюсь до умов Договору як Споживач з такими нижченаведеними персоніфікованими даними:

 1.  

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина /Найменування суб'єкта господарювання

 

 1.  

Паспортні дані, ідентифікаційний код (за наявності) / ЄДРПОУ (зазначити необхідне)

 

 1.  

Контактні дані

(адреса, телефон, електронна адреса, ідентифікатор месенджера)

 

 1.  

Вид об'єкта

(житловий, магазин, аптека - зазначити необхідне)

 

 1.  

Тип права користування об’єктом (власність, оренда, інше)

 

 1.  

Адреса об'єкта

(назва населеного пункту, вулиці, номер будинку та квартири)

 

 1.  

Кількість зареєстрованих осіб (для населення)/ планові об’єми надання послуг в місяць/куб. метрів

 

 1.  

Потреба в надпланових об’ємах надання послуг куб. метрів (із зазначенням періоду)

 

 1.  

Інформація про наявність пільг (є/немає, якщо є зазначити категорію та документ на підставі якого надаються пільги)

 

 1.  

Абонентський номер споживача

(заповняється Виконавцем)

 

 1.  

Характеристика вузлів обліку води:

Поряд-ковий номер

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Перше показання/ дата

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки, міжповірочний інтервал

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

У разі внесення змін до характеристики вузлів обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

Своїм підписом Споживач також підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Для приєднання до договору  надаю такі документи:

1.         Копія документу, що підтверджує право власності (користування) на об’єкт нерухомого майна , а саме: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

2.         Копія паспорту;

3.         Копія ідентифікаційного коду;

4.         Копія паспортів засобів обліку води (холодної та гарячої води);

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

_______________           _________________                 __________________________________

            дата                                  підпис                                    прізвище та ініціали споживача

 

 

Примітка:

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.

 

Публічний договір файл для скачування

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ файл для скачування

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами

 

        Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради в особі директора Заярного Олександра Яковича, що діє на підставі Статуту підприємства, яке є виконавцем послуг з поводження з твердими побутовими відходами відповідно до рішення виконавчого комітету Леськівської сільської ради №13 від 30 березня 2020 року «Про визначення  виконавця послуг з  поводження з твердими побутовими відходами на території сіл Леськи та Худяки Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади та затвердження тарифів на дані послуги», ст. 634 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок надання житлово-комунальних послуг (далі - Виконавець), пропонує фізичним або юридичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого майна, або юридичній особі, що об’єднує споживачів у будівлі (далі - Споживачам) отримувати послуги з поводження з твердими побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів) в населених пунктах Леськівської об’єднаної територіальної громади шляхом приєднання до цього Договору.

Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

На вимогу Споживача з ним може бути укладений індивідуальний договір, при цьому істотні умови в індивідуальному договорі (порядок надання послуг, тариф на послуги та інше) неповинні відрізнятися від публічного договору.

Умови приєднання до договору

1. Споживач який має намір отримувати послуги з поводження з твердими побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів) приєднується до Договору шляхом оформлення та підписання заяви-приєднання до Договору, які розміщено на веб сайті Леськівської сільської ради (далі – Засновника), а саме за адресою https://leskivska-gromada.gov.ua/, у розділі «Комунальні заклади» – «КП "Агроекосервіс" » – «Публічні договори».

2. Фактом згоди Споживача про приєднання до умов цього Договору є отримання Виконавцем поданої Споживачем заяви-приєднання до умов договору (далі – заява-приєднання) за формою, встановленою у додатку 1 до цього Договору, та/або сплачений Споживачем рахунок (квитанція) Виконавця за вивезення побутових відходів.

Предмет договору

3. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого комітету Леськівської сільської ради №13 від 30 березня 2020 року «Про визначення  виконавця послуг з  поводження з твердими побутовими відходами на території сіл Леськи та Худяки Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади та затвердження тарифів на дані послуги» та відповідно до правил благоустрою території населених пунктів, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населених пунктів та затвердженої рішенням виконавчого комітету Леськівської сільської ради від 29 січня 2020 року №7 «Про затвердження схеми очистки населених пунктів Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади»

4. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами,  а саме послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

5. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за безконтейнерною схемою.

6. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний з 7 до 8 години ранку виставити тверді побутові відходи у місцях, погоджених з Виконавцем, в закритих ємкостях (мішках) місткістю не більш як 0,060 куб. метра.

7. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем послуг.

8. Виконавець вивозить тверді побутові відходи один раз на тиждень за встановленим графіком.

9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення твердих побутових відходів, визначаються Виконавцем.

Вимоги до якості послуг

10. Критерієм якості послуг з вивезення твердих побутових відходів є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Права та обов’язки споживача

11. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

10) розірвання договору, попередивши про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

12. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 22 цього договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) вживати заходів щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів;

8) забезпечити належне збирання твердих побутових відходів;

Права та обов’язки виконавця

13. Виконавець має право:

1) після впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання твердих побутових відходів;

2) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

3) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

4) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов договору;

5) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

14. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору;

2) на вимогу готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 22 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення твердих побутових відходів, та перевозити тверді побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з твердими побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населених пунктів;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення в місці збирання цих відходів через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

15. Згідно з рішенням виконавчого комітету Леськівської сільської ради від 30 березня 2020 р. № 13 тариф на вивезення та захоронення  1 куб. метра твердих побутових відходів становить 323,09 гривень за 1 куб. метр з ПДВ.

Плата за послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць з урахуванням норми утворення твердих побутових відходів 0,052 куб. метра на 1 особу на місяць становить 16,80 грн з ПДВ.

16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Розмір місячної плати для фізичних та юридичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлового нерухомого майна в якому зареєстровані та мешкають громадяни визначається шляхом множення плати за послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць на кількість зареєстрованих мешканців.

Розмір місячної плати для фізичних та юридичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлового нерухомого майна в якому не зареєстровані громадяни та власниками (співвласниками, користувачами) нежитлового нерухомого майна, визначається шляхом множення тарифу на вивезення та захоронення  1 куб. метра твердих побутових відходів на об’єм наданих послуг з поводження з твердими побутовими відходами за місяць в куб. метрах.

17. Платежі за надані послуги вносяться не пізніше, ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим.

18. Послуги оплачуються готівкою в пунктах касового обслуговування Виконавця за адресами: с. Худяки, вул. Черкаська, 96а та с. Леськи вул. Центральна, 53 або в безготівковій формі.

19. Плата в безготівковій формі вноситься на розрахунковий рахунок UA713543470000026002051551541 в АТ КБ «Приватбанк».

20. У разі зміни вартості послуги її Виконавець повідомляє не пізніше, ніж за 15 днів про це Споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

Відповідальність сторін за порушення договору

21. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

22. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги відповідно до пункту 15 цього договору.

У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 100 відсотків вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

Умови внесення змін до договору

23. Внесення змін до цього договору здійснюється в разі:

- внесення змін в законодавчі  та нормативні акти, щодо надання житлово-комунальних послуг та поводження з відходами;

- встановлення або корегування тарифів та норм утворення твердих побутових відходів.

Форс-мажорні обставини

24. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

25. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору

26. Цей договір є безстроковим та набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Леськівської сільської ради https://leskivska-gromada.gov.ua/ і поширюється на всіх Споживачів послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади.

27. Дія договору припиняється у разі:

смерті фізичної особи – Споживача, при цьому фінансові зобов’язання померлого Споживача переходять його спадкоємцям;

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

Прикінцеві положення

28. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

З Правилами надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з твердими побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач ознайомлений.

 

Реквізити виконавця

 

Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради

ЄДРПОУ 33082640

Юридична Адреса:19643 Черкаська область, Черкаський р-н,  с. Худяки,   вул. Дніпрова 35Б

Телефон: +380730300772, (0472) 349-005

Адреса розташування представництв (пунктів касового обслуговування):

Черкаська обл., Черкаський район, село Леськи, вулиця Центральна, 53,

Телефон (0472) 343-814

19643, Черкаська обл., Черкаський район, село Худяки, вулиця Черкаська, 96а, Телефон (0472) 349-005

Розрахунковий рахунокUA713543470000026002051551541 в АТ КБ «Приватбанк»

Є платником податку на загальних підставах

ІПН 330826423259

 

Директор                                                  Олександр Заярний 

 

 

Додаток № 1

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до публічного договору про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, які надає Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради.

 

          Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України  та ознайомившись з умовами публічного договору про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами  (далі - Договір) на сайті Леськівської сільської ради (Замовника) в мережі Інтернет за адресою: https://leskivska-gromada.gov.ua/, у розділі «Комунальні заклади» – «КП "Агроекосервіс" » – «Публічні договори» або з друкованою копією договору в представництві Виконавця приєднуюсь до умов Договору як Споживач з такими нижченаведеними персоніфікованими даними:

 1.  

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина /Найменування суб'єкта господарювання

 

 1.  

Паспортні дані, ідентифікаційний код (за наявності) / ЄДРПОУ (зазначити необхідне)

 

 1.  

Контактні дані

(адреса, телефон, електронна адреса, ідентифікатор месенджера)

 

 1.  

Вид об'єкта

(житловий, магазин, аптека - зазначити необхідне)

 

 1.  

Тип права користування об’єктом (власність, оренда, інше)

 

 1.  

Адреса об'єкта

(назва населеного пункту, вулиці, номер будинку та квартири)

 

 1.  

Кількість зареєстрованих осіб (для населення)/ планові об’єми надання послуг в місяць/куб. метрів

 

 1.  

Потреба в надпланових об’ємах надання послуг куб. метрів (із зазначенням періоду)

 

 1.  

Інформація про наявність пільг (є/немає, якщо є зазначити категорію та документ на підставі якого надаються пільги)

 


      Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

      Своїм підписом Споживач також підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

 

__________________           ___________________                 ______________________________________

            дата                                     підпис                                                 прізвище та ініціали споживача

 

 

Примітка:

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.

 

 

Додаток до заяви-приєднання

Інформація щодо об'єктів споживача

 

____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові/Найменування Споживача

п/п

Вид об'єкта

Адреса за об'єктом споживача та контактні дані відповідальної особи на об’єкті

Планові об’єми надання послуг в місяць/куб. метрів

Потреба в надпланових об’ємах надання послуг куб. метрів

(із зазначенням періоду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про підписання Споживачем додатку до заяви-приєднання:

 

__________________           ___________________            ________________________________________

            дата                                     підпис                                                 прізвище та ініціали споживача

 

*******

Рішення виконавчого комітету Леськівської сільської ради №13 від 30 березня 2020 року "Про визначення  виконавця послуг з  поводження з твердими побутовими відходами на території сіл Леськи та Худяки Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади та затвердження тарифів на дані послуги" файл для скачування.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь