Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Леськівської сільської ради

Дата: 16.11.2020 17:10
Кількість переглядів: 966

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                             

рішення Леськівської сільської

ради від 20.02.2020 № 14-1/VII

 

                                          

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

виконавчого комітету Леськівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Леськівської сільської ради (далі Служба) є структурним підрозділом та виконавчим органом Леськівської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільському голові.

1.3. Форма власності Служби – комунальна. Служба є юридичною особою публічного права, зареєстрована у встановленому порядку, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Леськівської сільської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Леськівської сільської ради.

1.4. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЕСЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Скорочена назва: ССД ВК ЛСР.

1.5. Юридична адреса Служби: 19640, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Леськи, вул. Центральна, 53.

1.6. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.7. Служба, як виконавчий орган Леськівської сільської ради, має повноваження органу опіки та піклування в частині забезпечення контролю та надання дозволів на здійснення правочинів щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки; розв’язання спору між батьками про визначення місця проживання малолітньої дитини та участі у вихованні дитини одного із батьків, що проживає окремо від дитини; встановлення і припинення опіки над майном дитини, що має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування (далі – статусна дитина); збереження житлового приміщення, що зберігається за статусною дитиною; приватизація житла за участю статусної дитини; передача в оренду майна, що належить на праві власності статусній дитині; реєстрація чи зміна місця реєстрації статусної дитини, відповідно до законодавства України.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами  України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями Черкаської обласної держадміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями сесії та виконавчого комітету Леськівської сільської ради, розпорядженням сільського голови цим положенням та іншими законодавчими актами.

3. Основними завданнями служби є:

  • реалізація на відповідній території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
  • розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
  • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
  • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення,  влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
  • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
  • ведення державної статистики щодо дітей;
  • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
  • визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

4.1 організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

4.2 надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

4.3 сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4.4 здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

4.5 подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.6 забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

4.7 здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

4.8 разом з відповідними відділами Леськівської сільської ради, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми  правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

4.9 організовує і проводить разом з іншими  відділами сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

4.10 розробляє і подає на розгляд ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

4.11 веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

4.12 розглядає в установленому порядку звернення громадян;

4.13 проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

4.14 надає потенційним опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

4.15 готує акти обстеження умов проживання дитини та опису її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

4.16 проводить перевірку умов проживання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників зокрема за складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

4.17 готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

4.18 бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

4.19 готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

4.20 здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

4.21 розробляє  заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила  домашнє  насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення;

4.22 інформує дитину, яка постраждала  від  домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також  дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

4.23 забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

4.24 порушує перед органами виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали  від домашнього  насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

4.25 подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів та прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.26 веде облік дітей, які переміщені з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

4.27 розглядає звернення адміністрацій вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації щодо відрахування учнів, студентів молодших 18 років з навчального закладу та надає погодження, або вмотивовану відмову;

4.28 розглядає звернення батьків та надає дозволи Служби на зміну реєстрації місця проживання дитини (дітей), або вмотивовану відмову;

4.29 забезпечує контроль та надає дозволи на здійснення правочинів щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

5.1 приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові  для виконання  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

5.2 отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

5.3 отримувати в установленому порядку від інших відділів Леськівської сільської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції;

5.4 звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5.4 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів Леськівської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представниками громадських об’єднань (за згодою);

5.5 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Леськівської сільської ради у сфері соціального захисту дітей;

5.6 проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

5.7 звертатися до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5.8 порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

5.9 перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

5.10 представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, бути позивачем та відповідачем, іншою стороною у будь-яких судових інстанціях;

5.11 запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

5.12 порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;

5.13 визначати потребу регіонів в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

5.14 розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

5.15 укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

5.16 скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

5.17 відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи;

5.18 вживати заходів для соціального захисту дітей.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно чинного законодавства України.

8. Начальник Служби:

здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби, керівників закладів, які належать до сфери управління служби;

розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про службу

планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Леськівської сільської ради;

вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби.

звітує перед головою  Леськівської сільської ради про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належить до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

за необхідності бере участь в роботі сесій сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

організовує планування роботи з персоналом Служби, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів;

забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

визначає потреби і пріоритетні напрямки підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби;

подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Служби, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

вносить сільському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни;

створює належні умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

9.Зміни та доповнення до Положення.

9.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Леськівської сільської ради.

9.2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакцій, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

9.3. Зміни до положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

9.4. Рішення Леськівської сільської ради, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у друкованій формі, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

 

 

 

Леськівський сільський голова                                                        Микола БАС


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано