НА ДОПОМОГУ БАТЬКАМ! АЛГОРИТМ РОЗГЛЯДУ КОМІСІЄЮ ПИТАННЯ ПРО НАДАННЯ ВИСНОВКУ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ/НЕДОЦІЛЬНОСТІ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ...

Дата: 02.06.2022 10:51
Кількість переглядів: 213

Фото без опису

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ: Сімейний кодекс України (статті 164-168); Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Практика застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав (постанова Пленуму Верховного суду України від 30.03.2007 № 3), Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ НА РОЗГЛЯД ПИТАННЯ: справи щодо позбавлення батьківських прав розглядаються виключно судом (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України). Комісія лише надає рекомендацію для органу опіки та піклування, ВИСНОВОК якого подається на розгляд до суду.

СУБ’ЄКТ, ЩО ІНІЦІЮЄ РОЗГЛЯД ПИТАННЯ: служба у справах дітей за власною ініціативою або згідно з Ухвалою суду про відкриття провадження по цивільній справі за ПОЗОВОМ одного з батьків, особи, в сім’ї якої проживає дитина, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому вона перебуває, органу опіки та піклування, прокурора, самої дитини, яка досягла 14-річного віку.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОМІСІЇ: (збираються службою у справах дітей, Центром надання соціальних послуг або позивачем до суду):

- ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі про позбавлення батьківських прав (надається позивачем);

- копія паспорта або свідоцтва про народження дитини (надається позивачем або запитується службою у справах дітей);

- акт обстеження умов проживання дитини, якщо існує загроза вчиненню насильства над дитиною – оцінка рівня її безпеки згідно із додатком 10 до Порядку (складається службою у справах дітей із залученням інших суб’єктів соціальної роботи);

- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини (надається позивачем або запитується службою у справах дітей);

- довідка з місця роботи матері (батька), доходи, характеристика матері (батька) з місця роботи або проживання, довідка з центру зайнятості (запитується службою у справах дітей);

- інформація, що свідчить про невиконання батьківських обов’язків, у тому числі за можливості свідчення сусідів, родичів (збираються службою у справах дітей із залученням інших суб’єктів соціальної роботи);

- відомості з органів поліції про факти жорстокого поводження з неповнолітнім або іншим членом сім’ї;

- довідка з наркологічного лікувального закладу про наявність у батька (матері) захворювань на алкоголізм, наркоманію;

- довідка закладу охорони здоров’я про стан здоров’я дитини (запитується службою у справах дітей);

- довідка та характеристика закладу освіти, де навчається або виховується дитина, бажано – з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні (запитується службою у справах дітей);

- довідка територіального органу Державної виконавчої служби про заборгованість по аліментах у разі наявності заборгованості (запитується службою у справах дітей);

- висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім’ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу (надається Центром надання соціальних послуг).

ПІДСТАВИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ:

Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України МАТИ, БАТЬКО можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони (перелік підстав є вичерпним):

- НЕ ЗАБРАЛИ ДИТИНУ з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування (без поважної причини);

- УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВИКОНАННЯ своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;

- ЖОРСТОКО ПОВОДЯТЬСЯ з дитиною (застосовують фізичне або психічне насильство, недопустимі методи виховання, принижують людську гідність дитини тощо);

- Є ХРОНІЧНИМИ алкоголіками або наркоманами (ці факти мають бути підтверджені відповідними медичними висновками);

- ВДАЮТЬСЯ ДО будь-яких видів ЕКСПЛУАТАЦІЇ дитини (наприклад, залучають її до непосильної праці, заняття проституцією чи злочинною діяльністю), примушують її до жебракування та бродяжництва;

- ЗАСУДЖЕНІ за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини (для цього необхідно отримати вирок суду).

УХИЛЕННЯ БАТЬКІВ від виконання своїх обов`язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти. ЗАЗНАЧЕНІ ФАКТОРИ, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов`язками.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 СК України (в редакції Закону № 463-IX від 16.01.2020) мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він УХИЛЯЮТЬСЯ від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини ТА /АБО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОБУВАННЯ НЕЮ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту» повна загальна середня освіта - це систематизована та передбачена відповідними державними стандартами сукупність результатів навчання і компетентностей, здобутих особою на рівнях ПОЧАТКОВОЇ, БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ та ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ освіти.

Отже, з 18.03.2020 року ухилення батьками від забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти може бути САМОСТІЙНОЮ ПІДСТАВОЮ для позбавлення особи батьківських прав.

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НЕ Є ПІДСТАВОЮ для позбавлення батьківських прав, а буде лише додатковим доказом (ВССУ від 01 листопада 2017р. у справі № 299/3019/16-ц). За злісне ухилення від виплат аліментів на дитину передбачена кримінальна відповідальність. НЕБАЖАННЯ ДИТИНИ спілкуватися з матір’ю чи з батьком ТЕЖ НЕ Є ПІДСТАВОЮ для позбавлення батьківських прав.

ПРОЦЕДУРА ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ:

ПОЗБАВИТИ батьківських прав можливо ТІЛЬКИ у СУДОВОМУ ПОРЯДКУ!

Позбавлення батьківських прав є передчасним без відповідного висновку органу опіки та піклування щодо попередження батька (матері) про необхідність змінити ставлення до виховання дитини (ВССУ у справі № 211/559/16-ц від 01 листопада 2017р.)

1. ЗБІР ДОКАЗІВ. Для того, щоб звернутися до суду необхідно завчасно підготувати ряд всіх можливих доказів, які необхідно додати одразу до позовної заяви: довідки, зокрема, про наявність заборгованості зі сплати аліментів, характеристики, інформація щодо вчинення насильства над дитиною (звернення до поліції), психологічні висновки, довідки про лікування із наркоцентру, акти обстеження умов проживання, аудіо-, фото-, відеофайли, копії судових рішень, які вже є щодо батьків чи дитини тощо.

2. СКЛАДАННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ. У позові необхідно викласти детальну інформацію про конкретну ситуацію з батьком або матір’ю, вказати конкретні підстави позбавлення батьківських прав і навести докази, які підтверджують існування таких обставин. Також важливо обґрунтувати чому таке позбавлення буде відповідати інтересам дитини.

3. ПОДАННЯ ПОЗОВУ. У суд позовна заява подається вже разом з усіма підготовленими доказами. Позовна заява подається до суду за зареєстрованим МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ВІДПОВІДАЧА. За подання позову необхідно сплатити судовий збір.

4. ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ. Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 6 статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів, зокрема, про позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, ОБОВ’ЯЗКОВОЮ є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою. Орган опіки та піклування подає суду ПИСЬМОВИЙ ВИСНОВОК щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. СУД може НЕ ПОГОДИТИСЯ з таким висновком, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.

5. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД позовної заяви про позбавлення батьківських прав.

6. РІШЕННЯ СУДУ про позбавлення батьківських прав (після набрання ним законної сили).

МАТИ, БАТЬКО можуть бути позбавлені батьківських прав ЩОДО усіх своїх дітей або когось із них. Позбавлення батьківських прав стосується тільки дітей, щодо яких є РІШЕННЯ СУДУ. Стосовно інших дітей БАТЬКІВСЬКІ ПРАВА зберігаються!

Під час УХВАЛЕННЯ рішення про позбавлення батьківських прав СУД бере до уваги ІНФОРМАЦІЮ про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу.

Відповідно до частини першої статті 170 Сімейного кодексу України СУД може ПОСТАНОВИТИ рішення ПРО ВІДІБРАННЯ ДИТИНИ від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав.

ДИТИНА, яка може висловити свою думку, МАЄ БУТИ ВИСЛУХАНА при вирішенні між батьками, іншими особами спору про позбавлення батьківських прав. Але СУД МАЄ ПРАВО постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

Якщо СУД при розгляді справи про позбавлення батьківських прав ВИЯВИТЬ у діях батьків або одного з них ОЗНАКИ кримінального правопорушення, він ПИСЬМОВО ПОВІДОМЛЯЄ про це орган досудового розслідування, який в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, розпочинає досудове розслідування.

СУД у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав одночасно НАКЛАДАЄ ЗАБОРОНУ на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє нотаріуса за місцем знаходження майна та житла (стаття 17 Закону України «Про охорону дитинства»).

РІШЕННЯ СУДУ про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд НАДСИЛАЄ органу державної реєстрації актів цивільного стану ЗА МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ народження дитини.

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ:

ПОЗБАВЛЕННЯ батьківських прав є ВИКЛЮЧНОЮ МІРОЮ, яка тягне за собою серйозні правові наслідки як для батька (матері), так і для дитини. Відповідно до статті 166 Сімейного кодексу України ОСОБА, позбавлена батьківських прав:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання; 2) перестає бути законним представником дитини; 3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми; 4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; 5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування); 6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

При цьому, ОСОБА, позбавлена батьківських прав, НЕ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від обов'язку ЩОДО УТРИМАННЯ дитини: при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд ОДНОЧАСНО приймає РІШЕННЯ про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, СУД ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ про перерахування аліментів на ОСОБИСТИЙ РАХУНОК ДИТИНИ у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини ВІДКРИТИ зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

ЯКЩО ДИТИНА проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, СУД ВИРІШУЄ ПИТАННЯ про можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні. Суд може ПОСТАНОВИТИ рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житлового приміщення, у якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше житло, у яке може поселитися, або ПОСТАНОВИТИ рішення про примусовий поділ житла чи його примусовий обмін.

ДИТИНА за бажанням другого з батьків може бути передана йому. ЯКЩО ДИТИНА не може бути передана другому з батьків, ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО перед іншими особами на передання їм дитини МАЮТЬ, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим.

ЯКЩО ДИТИНА не може бути передана бабі, дідові, повнолітнім братам та сестрам, іншим родичам, мачусі, вітчиму, вона ПЕРЕДАЄТЬСЯ на опікування ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ. Дитина, яка була передана родичам, мачусі, вітчиму, органу опіки та піклування, ЗБЕРІГАЄ ПРАВО на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-який час повернутися до нього.

Статтею 168 Сімейного кодексу України ПЕРЕДБАЧЕНО ПРАВО матері, батька, позбавлених батьківських прав, НА ЗВЕРНЕННЯ до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною. СУД МОЖЕ ДОЗВОЛИТИ разові, періодичні ПОБАЧЕННЯ з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному вихованню, за умови присутності іншої особи.

ОСОБИ, ЯКІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ: позивач (якщо питання вже розглядається у судовому порядку), батьки дитини, у тому числі той, відносно кого розглядатиметься позбавлення батьківських прав, дитина (якщо вона може висловити свою думку) та інші особи, участь яких може бути корисна в процесі розгляду відповідного питання.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Практика показує, що батьки, відносно яких розглядатиметься позбавлення батьківських прав, часто не з’являються на засідання Комісії. У такому випадку члени Комісії ПОВИННІ ЗВАЖАТИ на наявні підтверджені документально та свідченнями інших осіб ПІДСТАВИ для позбавлення батьківських прав.

ФІНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ: оформляється ПРОТОКОЛ, витяг з якого використовується службою у справах дітей для ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТУ ВИСНОВКУ органу опіки та піклування про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав або позову до суду.

Також вищезазначений ВИТЯГ може бути використано для прийняття службою у справах дітей рішення ПРО ВЗЯТТЯ ДИТИНИ НА ОБЛІК дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Крім цього, ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання Комісії з окресленого питання може містити:

- рішення про взяття Центром надання соціальних послуг під соціальний супровід сім’ї, в якій порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

- направлення у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

СТРОКИ РОЗГЛЯДУ питання на Комісії, ПІДГОТОВКА висновку органу опіки та піклування чи позову до суду з окресленого питання залежать від:

- ФАКТУ залишення дитини без батьківського піклування (протягом місяця після виявлення такої дитини, пункти 11, 14 Порядку);

- ВИСНОВКУ щодо рівня безпеки дитини (згідно із актом проведення оцінки рівня безпеки дитини, додаток 10 до Порядку).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано